Новини по проекта

Инфомрежа: Туристическо дружество "Осогово" стартира проект "Зелена директна линия"

Posted in Новини по проекта

 

Туристическо дружество „Осогово“ - Кюстендил стартира проект „Зелена директна линия”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Партньори на дружеството са Пето ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Иван Вазов” и ПМГ „Проф. Емануил Иванов”. Основната цел е да се повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата чрез дейности, свързани с изучаване и опазване на биоразнообразието и застрашените видове в региона и създаване на предпоставка за устойчиво развитие в тази област.

В „Зелена директна линия“ ще бъдат включени ученици и младежи от български и ромски произход от 5-и до 10-и клас от основни и средни училища в община Кюстендил.

Инфомрежа: Вижте публикацията.

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“