Обща информация

Posted in Вековна букова гора

 Защитената местност Вековната букова гора се намира в землището на село Граница, община Кюстендил, област Кюстендил. Разположена е на около 10 км от град Кюстендил и на около 4 км от село Граница. Простира се на площ от 1,30 хектара. Това е най-малката защитена местност в общината.
Целта на обявяване на местността за защитена е опазване на уникалната букова гора. На територията на защитена местност Вековна букова гора се забранява строителство, разкриване на кариери, изземване на инертни материали, корекция на речните корита, както и други дейности, променящи естествения облик на местността или водния режим. Забранено е също така извеждането на реконструкционни сечи и залесяването с неприсъщи дървесни видове, увреждането, изкореняването и унищожаването на естестваната растителност, бране на цветя, събирането на билки, пашата на кози.

 

 

В близост до вековната букова гора се намира девическия манастир „Свети Лука“. Манастирът е основан през Х век и е разрушаван многократно, но през 1948 година е възстановен и функциониращ.

 

 

 

 

Манастирът е обявен за паметник на културата. Понастоящем е постоянно действащ и е леснодостъпен за моторни превозни средства.

 

 

 

 

 

 

Храмовият празник на манастира се празнува ежегодно на 18 октомври.

 

 

 

 

 

Карта: