Обща информация

Posted in Църна река

Резерват „Църна река“ се намира в Осоговската планина, в землището на ссло Сажденик и на около 30 км от град Кюстендил.
Резерватът е обявен през 1980 г. Разположен е на площ от 197 хектара и обхваща представителна екосистема от естествени букови гори в горното течение на река Църна река, откъдето идва и името му. Възрастта на буковата гора в резервата е около 130 години, а височината на дърветата надвишава 130 м.
„Църна река“ e типичен горски резерват, който е разположен в пояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч с надморска височина 1350 - 1600 м. Тук преобладават стръмните терени предимно със северно и североизточно изложение. В резервата освен букови гори се срещат единични дървета бял бор, сибирска хвойна, черна елша, върба, явор, слива и др. За откритите и обезлесени места е много характерен горският зановец.

В резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на неговата охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркираните пътеки, включително с образователна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения на екосистемите.
Тук се срещат много защитени от закона птици като малкият креслив орел, червената каня, забулената сова, зеленият и пъстрият кълвач, дроздът осояд, белоопашатият мишелов, соколът скитник, скалният орел и жълтоклюнага алпийска гарга. Сред другите видове представители на животинското царство са видрата, европейският вълк, рисът, сухоземните костенурки, алпийският тритон, слепокът, медянката и усойницата, а от земноводни се среща жабата дървесница. В реките виреят множество видове риби, сред които са балкански щипок, горчивка, мряна и пъстърва.
Територията на резервата се припокрива напълно от териториите на защитената зона по Директивата за птиците „Осогово“ и защитена зона по Директивата за местообитанията „Осоговска планина“.

 Ако сте решили да посетите резервата, може да използвате някой от следните два варианта:

 

 

От заслон „Превала“ се тръгва по черния път в южна посока. След като достигнете до връх Долна чука слизате по сръмния рид в махала „Папратинци“, която е необитаема. От махалата се слиза до резервата и се тръгва нагоре по поречието.

 

 

 

 

 

Другият вариант е да тръгнете нагоре по течението на реката от вливането и в р. Елешница нагоре по пътя за с. Сажденик. Районът е много живописен и предлага красиви и интересни места за разходка и почивка.

 

 

 

Карта:

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“