Обща информация

Posted in Конявска планина

Конявска планина е името на планина в Западна България, намираща се на около 80 км южно от София, през нея преминава пътя от София за Кюстендил и ГКПП Гюешево. Планината се ограничава от  запад от долината на р. Струма, на изток се съединява с Верила посредством седловината Уши, а на север и на юг граничи с Радомирската и Кюстендилската котловини. Тя е с площ от 237 квадратни километра и средна надморска височина 930 метра. Конявска планината се поделя на четири дяла – Ришки, Виденски, Колошки и Кориловски, с най-висок връх Виден -1 487 м. Интересен обект в планината е Чокльово блато. Те е разположено в близост до с. Драгомирово на 880 м и представлява най-голямото торфено блато в България с площ 1,5 кв. км.

 

 Планината е изградена главно от среднотриаски варовици, седиментни, гранити и метаморфни скали. Преобладаващи са седиментните скали и това заедно с блоково разломният строеж на планината създава благоприятни условия за развитие на карстов процес, в следствие на който са възникнали пещери и карстови извори. От Конявската планина измират много от притоците на река Струма. Конявската планина е естествена граница на средиземноморското климатично влияние в Кюстендилската котловина.
Тук растат предимно бук, цер, благун, габър, храстови и тревни формации.
Северните склонове са покрити дъбови и букови гори, а южните са слабо залесени.

  

В Конявската планина има открити останки от античи и средновековни крепости, църкви, градища и гробници.

Конявската планина е предпочитано място за любителите на екстремните спортове – летене и делтапланеризъм, поради топлите въздушни течения. Най – подходящото време за летене е през юни, юли, август, септември, и октомври. Тук се провеждат национални и международни състезания.

Вятърът е ориентиран запад-югозапад-юг. Височината е 750 м., 1478 м. над морска височина. При полетите се стартира от каменисто – тревиста поляна до телевизионната кула на върха на Конявската планина, а мястото за кацане е поляни в подножието на хълма. Мястото е достъпно за автомобили – има асфалтов път към телевизионната кула, отбивка на пътя София – Кюстендил.

 

 

Карта:

 

Природна забележителност Янкьовец, която се намира в Колошкия дял на Конявската планина.

 

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“