Обща информация

Posted in Земенски пролом

 Земенския пролом е дълбок и живописен пролом, образуван от р. Струма, между Конявска и Земенската планина. Богат е на карстови извори. Проломът разделя Конявска от Земенска планина,
Тук, за около 15-16 км реката изписва около 20 красиви завоя. На места шумът на бързеите на реката отеква силно в околностите и заглушава този на влака,  минаващ по железопътния маршрут през дузина тунели и мостове. В околностите има множество съвкупности на наистина впечатляващи скални форми.
Проломът е толкова висок, че качвайки се до билата - заобикалящи го,  реката вече не се вижда.

 

“Магическо място”, така би възкликнал всеки минаващ за пръв път през живописния скален комплекс, изваян от водата на Струма за милиони години.
Земенския пролом започва от град Земен и завършва при село Раждавица – недалеч от Кюстендил. Той свързва Земенската и Радомирската котловина с Кюстендилското поле. Реката образува чудни меандри. Долинното дъно е слабо развито и често съвпада с речното легло. В подложените на денудация, ерозия и карстификация стръмни и оголени склонове са възникнали множество суходолия, карстови извори, ниши, пещери, скални дуплки, причудливи скални образувания, отвесни скали, пирамиди, игли, гребени, зъбери, каменни стълбове. Забележителни със своята красота са Земнеските ритли, Гълъбинските скали, скалните образувания "Орлово гнездо", "Църните дупки", "Агапие", "Църквето", "Пчелника", "Близнаците", "Сарая", "Окното" и др.
 

През пролома минава жп. линията София-Кюстендил-Гюешево.
В него е разположен водопадът "Скакавица". В началото на Земенския пролом е разположен Земенският манастир.
Водопадът Полска Скакавица е признат за един от най-красивите български водопади. Висок е около 60 метра, пада стъпаловидно и според твърденията е уникалел с това, че единствен вместо да намалява с времето своята височина както останалите водопади той я увеличава.Това става поради натрупването на варовик.
Сравнително трудно достъпен водопад

 

 

Земенският манастир е известен със своя храм-църква, който е на възраст от 1000 години. Построен още през 11 век , изографисан през 14 век храмът е в изумително добро състояние. От манастира потвърдиха, че е напълно в автентичен вид. Стенописите и олтарът вътре са впечатляващи.
Действително уникално историческо наследство на българската култура и религия.

 

 

 

 

Карта:

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“