Skip to main content

Поход до резерват “Църна река” в Осоговската планина

ТД „Осогово“ гр. Кюстендил проведе по проект „Зелена директна линия“ поход  до резерват “Църна река” в Осоговската планина. Проектът „ Зелена директна линия“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Туристическото дружество е в партньорство с 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘, 4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил.

Бяха поканени експерти по биология и зоология от Природонаучния музей-БАН.

Резерватът "Църна река" е отдалечен на около 30 км от Кюстендил и е разположен на 1400 – 1700 метра надморска височина в землището на село Сажденик. Той е единственият в Осоговската планина и се намира в горното течение на Църна река, тръгваща южно от връх Шапка. Обявен е за резерват през 1980 година и с площ 197 хектара, като 190 хектара са букова гора, а останалата част за поляни. До резервата се достига, като от заслон Превала се тръгне по черния път в южна посока. След като се достигне до връх Долна чука, се слиза по стръмен рид в изоставената махала Папратинци. От махалата се слиза до Църна река и се тръгва нагоре по поречието на реката. Друг вариант е да се тръгне нагоре по течението от вливането на Църна река в Елешница, край която се вие пътят за с.Сажденик.

Младите природолюбители, заедно с експертите и представител на дружеството посетиха естествените букови гори в горното течение на Църна река по нейния десен бряг. Те са със северно изложение и са разположени на стръмни терени. Височината на дърветата достига 30 метра, а възрастта им е приблизително 130 години. В резервата на места се срещат още бял бор, сибирска хвойна, черна елша, върба, явор, слива и др. Тревните видове пък са лазаркиня, власатка, светлика, горски здравец и орлова папрат. На откритите места има и горски зановец.

Голяма е пъстротата на птиците, защитени от закона и срещащи се в резервата: малък креслив орел, червена каня, забулена сова, зелен и пъстър кълвач, дрозд осояд, белоопашат мишелов, сокол скитник, скален орел и жълтоклюна алпийска гарга. Фауната на резервата се допълва от животински видове като видра, европейски вълк, рис, сухоземни костенурки, алпийски тритон, слепок, медянка и усойницата. От земноводните най-характерна е жабата дървесница, а в реките виреят риби като балкански щипок, горчивка, мряна и пъстърва. В мекия сняг по билото след Бег Бунар видяхме безбройни дребни и едри следи от естествените обитатели на планината, блуждаещи в търсенето на храна си и борещи се за оцеляване в тежката зима.

Около резервата „Църна река” е обявена защитена местност "Зеленият рид", която е разположена на площ около 260 хектара и основната й цел е да ограничи човешкото въздействие върху природата. . В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. неговата охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.

2016-02-c-reka 01
2016-02-c-reka 02
2016-02-c-reka 03
2016-02-c-reka 04
2016-02-c-reka 05
2016-02-c-reka 06
2016-02-c-reka 07
2016-02-c-reka 08
2016-02-c-reka 09
2016-02-c-reka 10
2016-02-c-reka 11
2016-02-c-reka 12
2016-02-c-reka 13
2016-02-c-reka 14
2016-02-c-reka 15
2016-02-c-reka 16
2016-02-c-reka 17
2016-02-c-reka 18
2016-02-c-reka 19
2016-02-c-reka 20
2016-02-c-reka 21
2016-02-c-reka 22
2016-02-c-reka 23
2016-02-c-reka 24
2016-02-c-reka 25
2016-02-c-reka 26
2016-02-c-reka 27
2016-02-c-reka 28
2016-02-c-reka 29
2016-02-c-reka 30
2016-02-c-reka 31
2016-02-c-reka 32
2016-02-c-reka 33
2016-02-c-reka 34
2016-02-c-reka 35
2016-02-c-reka 36
2016-02-c-reka 37
2016-02-c-reka 38

  • Created on .