Общо отчетно събрание

Posted in Новини

Управителният съвет на Туристическо дружество „Осогово”, свиква Общо отчетно събрание на 18 април 2018 , сряда от 18:00 часа в голямата зала на Читалище „Братство”.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на дружеството за 2017 г.
2. Отчет на Контролния съвет за 2017 год.
3. Приемане на проектобюджета на дружеството за 2018 год.
4. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 19:00 часа, на същото място независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото отчетно събрание. Право на участие имат само членове, които към 30 март са заплатили членския внос и носят белите си книжки.