Skip to main content

Екип по проекта

Водеща организация: Туристическо дружество Осогово,

Мениджър на проекта: Йордан Беловодски

Партньори:

Партньор 1: Пето основно училище Христо Ботев

Партньор 2: Основно училище Иван Вазов

Партньор 3: Природоматематическа гимназия Проф. Емануил Иванов

 

Експертен екип:

Василка Кръстева

Пето ОУ ,

Главен учител; учител по биология, химия и

информационни технологии;

Ръководител на клуб „Екология

и здраве” от 2004 г.

Координира и организира

всички образователни и

обучителни дейности в

сферата на опазването на

околната среда и устойчивото

развитие, предвиждащи пряко

участие на деца и младежи.

Росица Везенкова- Божилова

ПМГ Проф. Емануил Иванов,

Старши учител по биология,

 

Ръководител на клуб "Млад

еколог"

Координира и организира

всички образователни и

обучителни дейности в

сферата на опазването на

околната среда и устойчивото

развитие, предвиждащи пряко

участие на деца и младежи.

 

  • Created on .

Общо представяне на проекта

Проектът „ Зелена директна линия“ е разработен от ТД ‚ Осогово“ – Кюстендил и  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Осъществява се на  територията на Община Кюстендил, в партньорство с две основни училища (ОУ „ Хр. Ботев‘ и ОУ „ Иван Вазав“ ) и една профилирана гимназия ( Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил ) . Продължителност на изпълнението на проекта е 10  месеца.
Проектът е продиктуван от основните предимства и възможности, с които разполага община Кюстендил. Част от защитените територии /планина Осогово, Земенски пролом и Полскоскакавишки водопад/ са много добре проучени, докато други /„Юч бунар”, резерват „Църна река”, „Вековна букова гора” край село Граница, Конявска планина/ са изследвани по-слабо и не са толкова популярни сред местната общност. Именно това състояние на „бяло петно” е предимство, което предоставя възможност чрез проекта да бъде привлечен „откривателския „ интерес от страна на децата и младите хора към тези уникални територии и разбиране за тяхната ценност и предназначение, което се изразява в опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях.
Голяма част от хората не познават защитените територии, защитените растения и животни и често ги унищожават без причина. Ето защо целта е да повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата чрез дейности, свързани с изучаване и опазване на биоразнообразието и застрашените видове в региона и създаване на предпоставка за устойчиво развитие в тази област.

С успешното реализиране на проекта се цели:
1.    Популяризиране на защитените територии в Кюстендилски регион сред учениците от местните основни и средни училища;
2.    Провеждане на поредица от тематични семинари на тема „Поведение в защитени местности и територии”;
3.    Опознавателни наблюдения на животни и растения в естествената им среда в защитените територии;
4.    Провеждане на междуучилищно състезание "Зелена директна линия";
5.    Организиране на конкурс за почетен знак на инициативата Зелена директна линия.

  • Created on .