На горе

Презентации

Встъпителна презентация по Проект „ Зелена директна линия“
Осоговска Планина – Биоразнообразие и опазване
ЗАЩИТЕНИ ЖИВОТНИ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗАЩИТЕНИ РАСТЕНИЯ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Растителни видове с природозащитен статус в община Кюстендил
Богатият животински свят на Кюстендилския регион и Осогово
Заплахи за биоразнообразието
Биоразнообразие
Правила за поведение в защитена местност
Заключителна презентация по Проект „ Зелена директна линия“
 
 
Powered by Phoca Download
„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“