Дейности по проекта

„Поведение в защитени местности и територии”

Posted in Дейности по проекта

 

На 31 октомври и 1 ноември 2015 година се проведе първият семинар на тема:  „Поведение в защитени местности и територии” с ученици от три училища на община Кюстендил – ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“, Основно училище „ Иван Вазов“ и основно училище „ Хр. Ботев“..

Организатор на семинара е Туристическо дружество „Осогово” – Кюстендил, което  работи по проект „ Зелена директна линия“ . Дейностите по реализиране на проекта са насочени към популяризиране на защитените територии, а основната цел на проекта е да повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата.

 

 

 

Първият семинар по проект „ Зелена директна линия" се проведе в планина Осогово.

20 деца от партньорските училища слушаха интересните лекции, изнесени от биолозите Росица Везенкова Василка Кръстева. С много снимки и презентации те бяха запознати със застрашените видове в региона, начина на поведение и опазване на биоразнообразието в защитените територии.Под формата на забавни игри, пъзели и тестове те провериха своите придобити нови познания. Най-интересна беше практическата част от заниманията, когато въоръжени с фотоапарати, бинокли и тефтери те се превърнаха в истински „откриватели".  Ученици, учители и туристически деятели заедно се включиха в опознавателни наблюдения на животни и растения в естествената им среда – местността „ Три буки“ в Осоговската планина. Бяха направени много снимки на все още неизвестни им до сега растения, стъпки на животни и птици.

Направена бе подготовка за междуучилищно състезание на тема "Зелена директна линия"

Всички участници в семинара получиха нови знания за биоразнообразието и практически умения за разпознаване на растения, птици и животни, обитаващи  Осоговската планина.

Проектът е продиктуван от основните предимства и възможности, с които разполага община Кюстендил. Част от защитените територии (планина Осогово, Земенски пролом и Полскоскакавишки водопад) са много добре проучени, докато други (местността „Юч бунар", резерват „Църна река", „Вековна букова гора" край село Граница, Конявска планина/)са изследвани по-слабо и не са толкова популярни сред местната общност.

 

Именно това състояние на „бяло петно" е предимство, което предоставя възможност чрез проекта да бъде привлечен „откривателския" интерес от страна на децата и младите хора към тези уникални територии. Голяма част от хората не познават защитените територии, защитените растения и животни и често ги унищожават без причина. Ето защо целта е да повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата чрез дейности, свързани с изучаване и опазване на биоразнообразието и застрашените видове в региона и създаване на предпоставка за устойчиво развитие в тази област.

 

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“