Дейности по проекта

Преход до местността „Бег бунар“

Posted in Дейности по проекта

На 14 и 15 ноември 2015 година в планина Осогово  се  проведе вторият семинар по проект „ Зелена директна линия" .  ТД „Осогово" гр. Кюстендил е основния изпълнител на проекта,в партньорство с V-то ОУ „ Хр. Ботев‘, IV-то ОУ „ Иван Вазов" и ПМГ „ Проф. Ем. Иванов" - гр. Кюстендил.

Нова група млади природолюбители се запознаха със защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област, както и с опазването на природните дарове.

Програмата на семинара включваше беседи, състезание за Осоговската планина , преход до местността  „Бег бунар“ и  разтоварващи занимания. Домакин бе хижа „ Три буки“.

„ Планината Осогово е невероятна през есента, а съприкосновението с красотите й е незаменим урок за силата и величието на природата, който не можем да прочетем в учебниците“ – с тези думи на учителите – специалисти започна работата на семинара.

Децата бяха запознати най – общо с планината, обявена  за защитена територия през 2008г. В Осоговската планина се опазват 27 природни местообитания, 15 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, два вида риби и 8 вида безгръбначни. Защитени са 94 вида птици - 17 вида по Закона за биологичното разнообразие; 11 вида в Червената книга на България (списък със застрашени биологични видове в България) и 30 вида в Конвенцията за опазване на мигриращите видове.

В Осогово се срещат много лечебни растения - жълт кантарион, червен кантарион, мащерка, лайка, мента, решетка, черен бъз, кървавиче, обикновен дрян и др.

Хубавото есенно време спомогна прехода да бъде приятен и незабравим. Маршрута се оказа лесен за участниците . Началото бе дадено при така известните „ Три буки“, намиращи се в непосредствена близост до хижата. След кратко изкачване се стига до местността „Грамадите” (1632 м.) – тревисто наклонено плато осеяно със скални отломъци от гранит. Оттук пътят продължава на запад през високопланинските пасища, осеяни с гранитни камъни по възкачваща се хоризонтала, подсичайки от юг връх Кулин камък и горното течение на река Млачка под нейните извори.

Много скоро, след като отминаха на връх Човека от юг, участниците пристигнаха  на местността „Превала”(1852 м.н.в.), където се намира чешмата „Бег - бунар”, заслон (обзаведен с печка, маси и пейки) и беседка за почивка, а това бе и крайната точка на прехода. Кратка почивка, снимки за спомен и обратно към хижата.

По време на прехода до местността Бег бунар децата въоръжени със бинокли и фотоапарати направиха много снимки и събраха материали, с които след това направиха красиви пана.

Последва състезанието: разделени на четири отбора те се надпреварваха да представят защитените животни, растения и птици от района, да презентират със специално направени  пъзели красиви пейзажи от планината.

Всички ученици  получиха  сертификат за участие, а видяното и наученото ще остане незабравим спомен за всеки един от тях .

 

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“