Дейности по проекта

Четвърти семинар по проект „ Зелена директна линия“

Posted in Дейности по проекта

Нови 20 ученика 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘,  Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“, ПМИМ „“Й. Захариев“, и ОУ „Иван Вазов“ – гр. Кюстендил се включиха в четвъртия семинар, който се проведе в планината Осогово. Семинарът е по проект  „Зелена директна линия“, и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Чрез този проект ние целим  да създадем и развием у тях отношение на толерантност, желание за познаване и грижа към растенията и животните. Да засилим отговорността  към природата като насочим вниманието им към екологичните проблеми на региона, да ги накараме да осъзнаят отговорността на всеки един, да подчертаем важността на малките стъпки, да осъзнаят себе си като едно цяло с природата.

Голяма част от хората не познават защитените територии, защитените растения и животни и често ги унищожават без причина. Ето защо целта е да повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата чрез дейности, свързани с изучаване и опазване на биоразнообразието и застрашените видове в региона и създаване на предпоставка за устойчиво развитие в тази област. 

"Чрез представяне на контрастни снимки на растения и животни от кюстендилски регион в естествената им среда и такива след човешка намеса, ние ще провокираме гражданската и човешка съвест на кюстендилци"- споделиха от дружеството.

 

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“